ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อคที่มีสาระประโยชน์ที่ดีแก่ผู้เข้าชมทุกคนค่ะ

มิตรภาพของน้องพี่ป.บัณฑิต

ความรู้ที่ได้รับจากท่านอาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ความรู้ที่ได้รับจากท่านอาจารย์สุจิตตรา      จันทร์ลอย  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
1. เริ่มต้นด้วยการสร้าง layer ใหม่ เพื่อเตรียมการสร้างตัวอักษร หลังจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวอักษรด้วยเครื่องมือHorizontal Type Tool T แล้วพิมพ์อักษรที่เราต้องการ

2. ในขั้นตอนนี้จะทำตัวอักษรให้มีเงา ด้วยเครื่องมือ Add a layer style (fx) และเลือกคำสั่ง Drop Shadow ก็จะปรากฏเงาขึ้นมา แล้วทำการเปลี่ยนสีเงาตามที่เราต้องการ

3. เมื่อใส่เงาให้กับตัวอักษรแล้ว เราจะทำตัวอักษรให้ดูมีความนูนและยุบได้ด้วยเครื่องมือ Add a layer style ( fx ) และเลือกคำสั่ง Bevel and Emboss ถ้าเปลี่ยนช่อง Style ให้เป็น Embossก็จะได้อักษรที่เป็นตัวนูน

4. ถ้าเปลี่ยนช่อง Style ให้เป็น Pillow Emboss เราก็จะได้อักษรที่เป็นตัวยุบ

5.เราทำขอบให้ตัวอักษรด้วยเครื่องมือ Add a layer style ( fx ) และเลือกคำสั่ง Stroke เราก็จะได้ขอบของตัวอักษรและเปลี่ยนสีตามที่ต้องการ

6. เป็นการทำตัวอักษรให้มีรูปอยู่ข้างในทำได้ด้วยการเปิด New layer ขึ้นมาใหม่ แต่จะพิมพ์ตัวอักษรด้วยเครื่องมือ Horizontal Type Mask Tool T พร้อมทั้งเปิดรูปอะไรก็ได้ขึ้นมา แล้วพิมพ์ข้อความที่รูป หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ Move Tool ลากตัวอักษรมาไว้ที่ New layer แล้วปรับขนาดให้เหมาะสมก็จะได้รูปดังนี้

7. ในขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวอักษรให้มีเงา ก่อนอื่นเราต้อง Copy layer ด้วยการคลิกที่ layer แล้วลากไปใส่ใน Create a new layer ก็จะได้ดังรูปนี้ ใช้ Move Tool เลื่อนตัวอักษรลงมา

8. เมื่อได้ตัวอักษรที่มีรูปอยู่ข้างในแล้ว เราก็ทำตามขั้นตอนต่างๆ เช่นการใส่เงา , ทำให้เป็นตัวยุบหรือนูน , ใส่ขอบตัวอักษร เป็นต้น

9. ขั้นตอนนี้ใช้ Ctrl T เพื่อกลับหัวตัวอักษรที่ 2 ก็จะได้ภาพดังนี้

10. ขั้นตอนนี้เป็นการปรับแต่งข้อความให้เป็น Gradient Overlay แล้วจัดรูปร่างให้เหมาะสมก็จะได้เงาของตัวอักษรดังภาพต่อไปนี้

สาระสำคัญของวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
( Innovation and Information Technology in Education )
รหัสวิชา GD 6107


จุดประสงค์
1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวความคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

2. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

3. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการแสวงหา การเลือก การใช้และการเก็บรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

4. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

5. ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้

6. ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมินและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้

---------------------------------------------------------------

ข้อสอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1. นวัตกรรมคืออะไร
- นวัตกรรม คือ ความคิด การกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้ ปรับปรุง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ


2. นวัตกรรมตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
- Innovation

3. สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมคืออะไร
- สิ่งที่เป็นของใหม่
- สิ่งที่ผ่านการวิจัย / ทดลอง
- นำมาปรับปรุงแล้วเกิดประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน

4. ท่านมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
- สิ่งใหม่ที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นเอง
- สิ่งที่เราได้ศึกษาดูงานจากที่อื่นแล้วนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
และนำมาใช้ประโยชน์ได้
- การนำของเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


5. เทคโนโลยีคืออะไร
- เป็นผลจากการศึกษาค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น
- กระบวนการ วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ ในการนำความรู้หรือแนวคิด
มาประยุกต์ใช้อย่าง
เป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เทคโนโลยีตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
- Technology

7. เทคโนโลยีตรงกับภาษากรีกว่าอย่างไร
- Techno logia

8. เทคโนโลยีตรงกับภาษาละตินว่าอย่างไร
- TEXERE

9. ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางทัศนวิทยาศาสตร์กายภาพ
- เครื่องยนต์
- กลไกล
- ไฟฟ้า
- อิเล็กทรอนิคส์

10. ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางพฤติกรรมศาสตร์
- การนำเอาพฤติกรรมมาทำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระบบจนมีประสิทธิภาพ โดยมองโครงสร้างพฤติกรรมเป็นหลัก

11. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยี
- เป็นผลจากการศึกษาค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น
- กระบวนการ วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ ในการนำความรู้หรือแนวคิด มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


นวัตกรรม
- สิ่งที่เป็นของใหม่
- สิ่งที่ผ่านการวิจัย / ทดลอง
- นำมาปรับปรุงแล้วเกิดประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน

12. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นก่อน
- แล้วแต่กำหนดเอาอะไรเป็นตัวตั้ง เพราะ นวัตกรรม เมื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็จะเป็นเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะกลายเป็นนวัตกรรม

---------------------------------------------------------------

ความหมายของการศึกษา


1. เชอมิส ( Shermis ) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นการปรับภาวะการเรียนรู้อันประกอบด้วย การท่องจำบทเรียน การทำแบบฝึกหัด และการฝึกสติปัญญาเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ถูกต้อง

2. เบนเนอท์ ( Bennert ) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นขบวนการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนความคิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางสังคมปัจจุบัน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ตรงตามความพอใจของตนได้มากขึ้น

3. สารโรช บัวศรี ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมในชาติ เพื่อเป็นกำลังในการธำรงไว้ซึ่งอิสรภาพและเสรีภาพทุกด้าน ทั้งของบุคคลและของประเทศชาติ

---------------------------------------------------------------

ความหมายของการเรียนรู้

1. การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์ของพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร

2. การเรียนรู้ คือ การที่บุคคลเจริญงอกงามขึ้นทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

3. การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบุคคลอันเนื่องมาจากประสบการณ์ และการฝึกฝนอบรมจนเป็นเหตุให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อนข้างถาวร การเรียนรู้เริ่มต้นจากการได้รับประสบการณ์และการฝึกอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทำงานของสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง เมื่อบุคคลได้มีโอกาสพบปะกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อยู่เสมอก็จะเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ

---------------------------------------------------------------

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

1. วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้

2.วิชาภาษาไทย เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนวิชาภาษาไทยทำให้ข้าพเจ้าทราบว่า คำบางคำออกเสียงมีวรรณยุกต์เอกแต่เขียนไม่มีวรรณยุกต์เอก เช่น กาแล็กซี แคลเซียม วอลเลย์บอล แคลอรี ซึ่งหากไม่ได้เรียนวิชาภาษาไทย อาจทำให้ข้าพเจ้าเขียนผิดได้ นอกจากนี้ได้วิเคราะห์บทเพลงและบทความว่าบทเพลงนั้นและบทความนั้นมีลักษณะเด่นอย่างไร มีคำซ้อน มีสัมผัสอักษร และมีการเล่นคำอย่างไรบ้าง ทำให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาไทยนี้นำมาปรับปรุงการสอนของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้น

3. วิชาเทคโนโลยีสำหรับครู (วิชาคอมพิวเตอร์) เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู (วิชาคอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบเพราะข้าพเจ้าชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่แล้ว พอได้เรียนวิชานี้และได้ทำเว็บไซต์จาก blog ทำให้ข้าพเจ้าชอบมากและอยากศึกษา blog ให้มากขึ้น เพื่อสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองให้สวยงามและทำให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์เกิดความสนใจและชอบในเว็บไซต์ของข้าพเจ้า